درحال بارگذاری ...

سخنان علمی دکتر حسین علی رمضانی با موضوع یا من اسمه دواء و ذکره شِفاء

  • سخنانی علمی و اخلاقی از دکتر حسین علی رمضانی با موضوع با من اسمه دواء و ذکره شِفاء . قانون علیت در همه عالم جاری و ساری می باشد. این قانون رابطه بین علت و معلول ها را بیان می دارد. حال برای درک یک پدیده و یا یک مساله یک طیفی از معلول ها به علت ها می رسند و این کار علمای مرسوم مادی است و گاه از علت به معلول می رسند که این کار حکما و عرفای الهی است ...

    موضوع : علم و تکنولوژی

    #علمی#اخلاقی#مادی#علت#معلول#یا من اسمه دواء و ذکره شِفاء

    0 نظرات و 0 پاسخ ها
arrow_drop_up